Nyomtatás

IGAZGATÁSSZERVEZ? ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése

igazgatásszervez? (Administration Management)  

2. Az alapképzési szakon szerezhet? végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szerepl? megjelölése

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 

– szakképzettség: igazgatásszervez? 

– a szakképzettség angol nyelv? megjelölése: Administration Manager  

3. Képzési terület

közigazgatási, rendészeti és katonai

4. Képzési ág

közigazgatási  

5. A képzési id? félévekben

6 félév  

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegy?jtend? kreditek száma: 180 kredit 

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit 

6.2. A szakirányhoz rendelhet? minimális kreditérték: 27 kredit 

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhet? minimális kreditérték: 9 kredit 

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit 

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhet? minimális kreditérték: 50 kredit 

6.6. Intézményen kívüli összefügg? gyakorlati képzésben szerezhet? minimális kreditérték: –  

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan igazgatásszervez?k képzése, akik a közigazgatás módszertanának, céljainak és gyakorlati technikájának, továbbá az államtudományok, a jog alapjainak és a jogalkotás, jogalkalmazás módszereinek, a jogrendszer intézményei m?ködésének, gazdálkodásának, valamint az igazgatásszervezés és a közigazgatási szervez?i tevékenységhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak ismeretében alkalmasak igazgatási feladatok megoldására, közigazgatási döntések el?készítésére, végrehajtására, az önkormányzati és más közigazgatási szervek m?ködésének szervezésére. Továbbá kell? mélység? elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történ? folytatásához.  

Az alapfokozat birtokában az igazgatásszervez?k képesek: 

– központi és a helyi igazgatásban kodifikációs és szervezetigazgatási feladatok ellátására; 

– államigazgatási, szabálysértési eljárás lefolytatására; 

– szervez?i, projektmenedzseri feladatok ellátására; 

– közigazgatási informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására. 

Az alapfokozat birtokában az igazgatásszervez?k alkalmasak: 

– közszolgálati, humánpolitikai feladatok ellátására;

 – költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi feladatainak elvégzésére; 

– közigazgatási felügyeleti, ellen?rzési és rendészeti feladatok ellátására; 

– az EU szerveinél igazgatásszervez?i feladatok elvégzésére. 

A szakon végzettek rendelkeznek együttm?köd?, kapcsolatteremt? képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, min?ség iránti igénnyel, felel?sségtudattal.  

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök)

– alapozó ismeretek: 40-60 kredit 

társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, szociológia, kommunikáció, közpolitika); jogtudományi alapismeretek (magyar alkotmányjog, civilisztika); kiegészít? szakmai alapozó ismeretek (logika, statisztika, informatika); 

– szakmai törzsanyag: 90-100 kredit 

igazgatástörténeti modul (alkotmány– és közigazgatástörténet); általános igazgatási modul (a közigazgatás alapintézményei, közigazgatási jog, közigazgatási eljárásjog, helyi önkormányzatok, közigazgatási büntet?jog); szakigazgatási modul (szociális, kulturális, gazdasági, rendészeti igazgatás, közigazgatási urbanisztika); pénzügyi–közgazdasági modul (államháztartástan, számviteli alapismeretek, közgazdaságtan); közszolgálati és munkajogi modul; közigazgatási menedzsment modul (közigazgatásszervezés és -vezetés, közigazgatástechnológia); EU ismeretek modul; differenciált szakmai ismeretek.  

9. Szakmai gyakorlat

Az oklevél megszerzésének feltétele 6 hét szakmai gyakorlat elvégzése.  

10. Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvb?l államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenérték? érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Elérhetőségek

NKE Központ

Központi szám
+36 (1) 432-9000

Postai cím
1581 Budapest, Pf.: 15.

Cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.,

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


NKE-KTK

Központi szám: +36 (1) 386-9054

Tanulmányi osztály fax: +36 (1) 209-0411

Dékáni Hivatal fax: +36 (1) 386-9881

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 5.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2011 Igazgatásszervező BA. Informatikai Szolgáltató Központ
Powered by Joomla 1.7 Templates